İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı (İLKSAY)

Çalışma usul ve esasları `İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Talimatı`na göre belirlenen İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, bilimsel danışma kuruludur. İLKSAY Kurulu Mütevelli Heyet`çe tayin edilen 1 başkan ve 3 üyeden oluşmaktadır.


İLKSAY KURULU
I. Prof. Dr. Bünyamin ERUL
(Kurul Başkanı)
II. Dr. Mahmut DEMİR
(Kurul Üyesi)
III. Yusuf TÜRKER
(Kurul Üyesi)
IV. Hasan KARACA
(Kurul Üyesi)

İLKSAY Kurulu'nun Görevleri

1. Vakf`ın İSAM dışındaki birimlerince yapılacak ilim, kültür, sanat, eğitim, yayın, konferans, seminer, açık oturum ve benzeri toplantılar, yarışmalar ve araştırmalar Kurul`un sorumluluğu altındadır. Kurul bu konularda karar verir ve Mütevelli Heyet`in onayına arz eder,

2. Vakfın yayın politikasını tesbit etmek ve yapacağı işlerle ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak,

3. İslâm Ansiklopedisi ve İSAM'ın yayınları dışında Vakıf adına yazılı, sesli, görüntülü yayınları incelemek; elektronik ortamda internet siteleri, linkler, web sayfaları açma çalışmaları yapmak, bunları incelemek, inceletmek ve bunlar hakkında nihai görüş bildirmek,

4. Çeşitli konularda eserler hazırlanması, hazırlatılması, tercüme ettirilmesi ve bunların yayımlanması için programlar yapmak; müellif, mütercim, araştırmacı, yapımcı ve sanatçı kişileri tesbit etmek ve bunlarla irtibat ve işbirliğini sağlamak,

5. İstenmesi halinde Vakıf yayınevlerinde satışı yapılacak yayınlar konusunda mütalaa vermek,

6. Vakıf tarafından çeşitli kütüphane, hastahane, hapishane, diğer kurum, kuruluş ve şahıslara hibe suretiyle gönderilecek yayınları seçmek,

7. Vakf`ın yurt dışına ihraç ve yurt dışından ithal edeceği yayınları seçmek,

8. Vakıf olarak yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen fuarlara katılım konusunda ve Vakıf`ça düzenlenecek sergi ve fuarlara girecek yayıncı kuruluşların belirlenmesinde Mütevelli Heyet`e yardımcı olmak,

9. Önceden Mütevelli Heyet`in olurunu alarak, ilim, kültür, sanat, eğitim, yayın konularıyla diğer sosyal ve aktüel konularda konferans, seminer, açık oturum ve benzeri toplantılar ve yarışmalar düzenlemek, araştırmalar yapmak, yaptırmak ve arşivlemek; bunlardan elde edilecek sonuç ve dokümanlardan uygun görülenleri yayıma hazırlamak,

10. Mütevelli Heyet tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yayın Değerlendirme Esasları

Yayın Kurulu'nun Vakıf adına değerlendireceği yazılı, sesli, görüntülü ve elektronik ortamdaki her türlü eser için göz önünde bulunduracağı esaslar şunlardır:

1. T.C. Anayasası ve mer'i kanunlarımıza, milli menfaatlerimize, milli birlik ve bütünlüğümüze aykırı unsurlar taşımaması,

2. İslam dininin gerçek hüviyeti ile tanıtılmasına, toplumun din konusunda aydınlatılmasına, milli birlik ve bütünlüğümüzün, milli şuurumuzun, maneviyat ve mukaddesatımızın güçlendirilmesine katkıda bulunacak özellikte olması,

3. İslam'a, umumi adab ve ahlaka aykırı görüş ve unsurlar bulundurmaması,

4. Yaşayan Türkçe ile ve eserin türüne, maksadına, hitap ettiği seviyeye uygun bir üslupla hazırlanmış olması,

5. İlmî, edebî ve sanat eseri niteliği taşıması,

6. Siyasi ve ideolojik bir görüş aksettirmemesi,

7. Yabancı dilde yayımlanacak olan telif ve tercüme eserlerin ayrıca dil açısından yeterli olması.

İLKSAY Kurulu`nun Bazı Projeleri

1. Konulu Hadis Projesi

Türkiye Diyanet Vakfı İLKSAY Kurulunca tasarlanan ve Vakıf Mütevelli Heyetince de onaylanan Konulu Hadis Projesi, ele alınan konuların hadislerle izahını hedeflemektedir. Modern dönemdeki problem ve ihtiyaçları dikkate alan bir bakış açısıyla oluşturulacak metinler, hadislerin vermek istediği mesajı, sade ve anlaşılır bir dille muhataplarına ulaştıracaktır. Çalışmaları büyük bir hızla devam eden ve bu proje ile ilgili detaylı bilgilere proje hakkında ve projenin durumu sayfalarından ulaşabilirsiniz. Online olarak sürekli bilgi akışının sağlanacağı ve aynı zamanda bir çok hadis akademisyeni tarafından da yine online kontrol edilebileceği bu sistem aynı zamanda arama motoru ile kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. Buna yönelik oluşturulan veritabanı arama modülüne uygun hale geldiğinde sistem son kullanıcıların da hizmetine sunulacaktır. Projenin bütün sorumluluğu Üst Kurula ait olmaktadır. Projenin tamamlanması için yaklaşık 2 yıllık bir süre öngörülmüştür. Proje ile ilgili gelişmeler http://www.hikem.net internet adresinden takip edilebilir.

2. Din Büyükleri Serisi

`Din Büyükleri Serisi` adı altında Vakfımız yayınları arasında daha önce neşredilmeye başlanan eserlerin adedini arttırmayı hedefleyen İLKSAY Kurulu yeni bir çalışma başlatmıştır. Bu meyanda konusunun uzmanı akademisyenlere 17 Din Büyüğü adına kitap siparişi verilmiştir. Eserler;

a) Eserin 20.000-30.000 kelime hacminde olması,

b) Eserin ortalama okur seviyesine uygun Türkçe ile hazırlanması,

c) Eserde hayatı işlenen din büyüğünün:

i. İslam düşüncesindeki yerinin,

ii. Temel görüşlerinin,

iii. Kendi zamanındaki öneminin,

iv. Günümüze hitap eden yönünün ortaya konması.

d) Eserin kaynaklarının metin içerisinde parantez içinde verilmesi,

kriterlerine hazırlanarak İLKSAY Kuruluna gönderilmektedir.

3. Anadolu Halk Klasikleri Serisi

Türkiye Diyanet Vakfı İlim, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu `Anadolu Halk Klasikleri` üst başlıklı bir yayın serisi planlamıştır. Bu seri içerisinde farklı inanç ve kültür gruplarının klasikleri başta olmak üzere, dinî-ahlakî-fikrî düşünce eserleri, sanat ve edebiyat eserleri neşredilecektir. Bu seride Anadolu`nun zengin dînî, insanî, kültürel, folklorik, irfanî bilgi birikiminden ürünler de yer alacaktır.

Alevîlik son zamanlarda üzerinde çok durulan dinî-sosyal bir fenomen olmasına karşılık, bu konuda şimdiye kadar şifahi malumatla yetinilmiş, yazılı kaynaklar yok farz edilmiş ve bu sebepten pek çok yanlış anlamalar, bilgi kirliliği ve hatta bilgi boşluğu oluşmuştur. Bu durumda, sağlam kaynaklara dayanmayan ciddi bilgi eksikliğinin bulunduğu aşikardır.

Farklı kategorilerden oluşacak `Anadolu Halk Klasikleri` serisinin ilk kategorisini toplumumuz açısından önemli sosyo-kültürel bir öge olan Alevî - Bektaşî Klasikleri dizisi oluşturacaktır. Alevî-Bektaşî zümreler arasında yaygın olarak okunan özgün ve otantik bilgi kaynaklarının neşredilmesiyle, Alevîlik - Bektaşîlikle ilgili birikim insanımıza sunulacak, bu alanlarda araştırma yapacak olanların üzerinde çalışılabileceği kaynaklar ortaya konulacaktır. Böylece kültür hazinemizdeki bu değerli eserlerin toplumumuza kazandırılması yanında bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu suretle toplumun muhtelif katmanları arasındaki kaynaşma ve dayanışmanın güçlenmesi de sağlanacaktır.

Alevi-Bektaşi Klasikleri Dizisi: Baskı kararı alınan 11 eser:

1. Tefsir-i Besmele

2. Makalat

3. Velayetname

4. Dâr Kitabı

5. Erkânnâme 1

6. Dastân-ı İbrâhim

7. Kitab-ı Cabbar Kulu

8. Hızırname

9. İlm-i Cavidan

10. Sarayname

11. Dilgûşa

4. Ahlâk Klasikleri Serisi

Mütevelli Heyeti`nden alınan yetki doğrultusunda `Ahlak Klasikleri Serisi`nde neşredilmesi planlanan;

a) İbn Hazm`ın `Müdavâtü`n-Nüfûs`, Kindî`nin `Risale fi`l-Hîle li Def`il-Ahzân` ve Mâverdî`nin `Edebü`d-Dünyâ ve`d-Dîn` isimli eserleri Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı,

b) Fârâbî`nin `Tahsîlu`s Saâde` isimli eserinin Prof. Dr. Yaşar Aydınlı,

c) İbn Sîna`ya nisbet edilen `Risale fî İlmi'l-Ahlâk` ve `Risale fî's-Saâde` isimli eserler Dr. Fatih Toktaş,

d) İbn Miskeveyh`in `Tehzîbu`l-Ahlâk ve Tathîru'l-A'râk` isimli eseri Doç. Dr. Mustafa Sinanoğlu,

e) Adududdin el-Îcî`nin `Ahlâk-ı Adudiyye` isimli eseri Prof. Dr. İlyas Çelebi,

f) Babanzâde Ahmed Naîm`in `Ahlâk-ı İslâmiyye Esasları` isimli eseri Prof. Dr. Recep Kılıç tarafından hazırlanmış olup son kontrolleri yapıldıktan sonra baskıya girecektir.

5. Ödüllü Yarışmalar

1. 2009-2010 Yılı Kutlu Doğum Haftası İslam Araştırmaları Ödülü Yarışması

2. Harici Yayınlar Ödülü Yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı Harita

Adres: Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B 06640 Kocatepe / ANKARA

Telefon: (+90) 312 416 90 00

E-Posta: